Obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú podmienky predaja tovarov a služieb prostredníctvom stránok www.tortykatulienka.sk (ďalej aj „tortykatulienka.sk“).

1.2 Predávajúcim je spoločnosť Katarína Tokovicsová - Katulienka, Zornička 911/14, 924 01 Galanta, Slovenská republika, IČO: 51942348, DIČ: 1077675544, spoločnosť nie je platcom DPH, registrovaná Živnostenským registrom Okresného úradu Galanta, č. živ. registra 220-33198 (ďalej aj „Torty Katulienka“).

1.3 Kontaktné údaje: 0903 700 703, info@tortykatulienka.sk , Poštová adresa: Zornička 911/14, 924 01 Galanta, Slovenská republika.

1.4 Tieto VOP sa vzťahujú na právne vzťahy medzi predávajúcim a treťou osobu, ktorá má záujem postupom podľa VOP o kúpu služby prezentovanej na tortykatulienka.sk pre osobnú potrebu (maloobchod), v prípade, ak je kupujúcim iný podnikateľský subjekt použijú sa tieto VOP primerane okrem ustanovení upravujúcich výslovné práva spotrebiteľa. V prípade záujmu o kúpu za účelom ďalšieho predaja ako predmetu činnosti podnikania (veľkoobchod), kontaktujte "Katarína Tokovicsová - Katulienka" na 0903 700 703.

1.5 Kúpnou zmluvou (zmluva o poskytnutí služby) sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa služby prezentovanej na tortykatulienka.sk uzavretá podľa VOP (ďalej len „zmluva“). Zmluva je uzavretá zaplatením kúpnej ceny. Kupujúci bol predávajúcim oboznámený, že súčasťou objednania služby je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.

1.6 Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim vznikajúce pri kúpe, dodaní služby a reklamáciách vád služby sa v závislosti od ich obsahu a účastníkov riadia VOP a platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. O ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, prípadne ďalšími právnymi predpismi.

2. Služba/Tovar

2.1 Službou sa rozumie cukrársky kurz, a online kurz alebo iná služba prezentovaná na tortykatulienka.sk (ďalej aj „služba“ alebo „kurz“).

2.2 Kurzy nie sú certifikované akreditačnou komisiou Ministerstva školstva Slovenskej republiky.

2.3 Všetky kurzy spĺňajú podmienky bezpečnosti a sú vhodné pre bežného spotrebiteľa.

2.4 Pri každom prezentovanom kurze sú uvedené údaje o cene, prípadne zľavy a akcie, obsahová náplň a okruh preberaných tém, kapacita, najbližšie termíny kurzov a ich dostupnosť.

2.5 Údaje prezentovanej služby sú aktualizované priebežne. Tieto údaje nemusia byť na tortykatulienka.sk vždy správne a úplné v porovnaní so skutočným stavom.

2.6 V prípade naplnenia kurzu – väčšie množstvo zaslaných prihlášok, ako je kapacita na kurz, bude kupujúci o tejto skutočnosti informovaný vhodným spôsobom a predávajúci je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie; v prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy má každá zo strán právo od tejto zmluvy odstúpiť.

3. Objednanie služby a uzatvorenie zmluvy

3.1 Pre prihlásenie sa na kurz a uzatvorenie zmluvy je na stránkach tortykatulienka.sk potrebné zadať kontaktné údaje, nevyhnutné na ďalšiu komunikáciu a rezerváciu miesta na vybranom kurze. Kupujúci je povinný uviesť správne, úplné a pravdivé údaje. Predávajúci nezodpovedá za škodu vzniknutú nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou zadaných údajov.

3.2 Objednávku spotrebiteľ ukončí stlačením tlačidla „Odoslať prihlášku". Pred odoslaním má spotrebiteľ k dispozícii odkaz na tieto VOP, pričom bude vyzvaný aby potvrdil, že odoslaním objednávky súhlasí v celom rozsahu s týmito VOP a sa s nimi oboznámil, prečítal ich a porozumel im.

3.3 Odoslaním objednávky – prihlášky na kurz spotrebiteľ potvrdzuje, že mal možnosť sa oboznámiť aj o dĺžke konania kurzu, jeho obsahu a celkovej cene.

3.4 Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva sa považuje za uzavretú zaplatením zálohovej platby. Kupujúci uskutočnením objednávky akceptuje obchodné podmienky pre dodanie produktu vyhlásené predávajúcim. Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné, pokiaľ nie je v zmluve ustanovené inak. Na začiatku kurzu poskytne v písomnej podobe kupujúcemu faktúru a prípadne ďalšie doklady.

3.5 Predávajúci má právo na riadne a včas zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodanú službu.

3.6 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu a prevziať objednanú a dodanú službu, pričom si na začiatku kurzu skontroluje správnosť prepisu jeho mena, ktoré bude uvedené na certifikátoch pre úspešných absolventov kurzov.

3.7 Predávajúci jasným a zrozumiteľným spôsobom informuje pred odoslaním objednávky kupujúceho o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa obchodných podmienok podľa týchto VOP, a aj na príslušnej stránke tortykatulienka.sk o:

 1. hlavných vlastnostiach kurzu
 2. obchodnom mene a sídle predávajúceho vrátane o telefónnom čísle predávajúceho a o ďalších údajoch, ktoré sú dôležité pre kontakt kupujúceho s predávajúcim, najmä adresa jeho elektronickej pošty a adresa predávajúceho, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu služby, podať sťažnosť alebo iný podnet,
 3. celkovej cene služby, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky,
 4. platobných podmienkach, dodacích podmienkach, lehote, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať služba, informáciu o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov kupujúceho,
 5. informácii o práve kupujúceho odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy; predávajúci zároveň poskytne kupujúcemu formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 1,
 6. tom, že kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, prípadne informáciu o okolnostiach, za ktorých kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy,
 7. informáciu o minimálnej dĺžke trvania záväzkov kupujúceho vyplývajúcich zo zmluvy, a to zaplatenie kúpnej ceny a odstúpenie od zmluvy podľa týchto VOP.

3.8 Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplneného a odoslaného objednávkového formulára (prihlášky) na tortykatulienka.sk.

3.9 Po odoslaní objednávky obdrží kupujúci na svoju e-mailovú adresu potvrdenie o prijatí prihlášky. Na e-mailovú adresu kupujúceho budú zasielané všetky ďalšie informácie súvisiace s objednávkou. Predávajúci je tiež oprávnený telefonicky alebo iným vhodným spôsobom overiť platnosť a rozsah objednávky.

4. Kúpna cena a platobné podmienky

4.1 Zobrazená kúpna cena tovary/kurzy na tortykatulienka.sk je celková, "Katarína Tokovicsová - Katulienka" nie je platca DPH.

4.2 V kúpnej cene nie sú zahrnuté poplatky bánk za vykonanie úhrady kúpnej ceny, náklady účastníka kurzu na dostavenie sa na miesto organizovania kurzu, a náklady na použitie elektronických prostriedkov na komunikáciu. Tieto poplatky a náklady je povinný zaplatiť kupujúci, ak ďalej nie je uvedené inak. Pri platbe zo zahraničia je kupujúci ako príkazca platby povinný znášať poplatky svojej banky a ostatné poplatky, najmä korešpondenčných bánk a banky príjemcu. Náklady na použitie elektronických prostriedkov komunikácie sa riadia zmluvou medzi kupujúcim a jeho poskytovateľom internetového pripojenia, prípadne jeho poskytovateľom služieb elektronickej komunikácie.

4.3 Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu uvedenú na tortykatulienka.sk. Zmena ceny sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k poskytnutiu služby. V cene kurzu je zahrnutá cena materiálu použitého účastníkmi kurzu.

4.4 Cena kurzu/tovaru sa môže zmeniť z dôvodov zjavnej tlačovej či inej chyby týkajúcej sa ceny kurzu/tovaru zistenej v systéme predávajúceho alebo zverejnenej na tortykatulienka.sk pri kurze/tovare. V takom prípade je kupujúci oprávnený zrušiť objednávku, resp. odstúpiť od zmluvy po oznámení zmeny správnej kúpnej ceny.

4.5 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu za službu kúpnu cenu podľa predávajúcim akceptovanej objednávky dohodnutým spôsobom. Kupujúci môže zmeniť zvolený spôsob platby iba po dohode s predávajúcim.

4.6 Úhrada spravidla prebieha vkladom alebo prevodom na účet predávajúceho/spoločnosti na základe údajov uvedených v potvrdení objednávky a v zálohovej faktúre (cena, číslo účtu, variabilný symbol) alebo formou platobnej brány online.

4.7 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutú službu do dátumu uvedenom v zálohovej faktúre, ktorú obdrží spolu s potvrdením prijatia prihlášky po objednaní kurzu. Ak kupujúci neuhradí kúpnu cenu do tohto dátumu, nie je predávajúci viazaný návrhom na uzavretie zmluvy.

4.8 Za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

4.9 Všetky vyhlásené cenové akcie sú platné vždy len do času vyhlásenej akcie alebo do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom kurze nie je uvedené inak.

4.10 Predávajúci vystaví a doručí daňový doklad (faktúru) kupujúcemu v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s tým, že faktúru obdrží na začiatku kurzu.

5. Poskytnutie služby

5.1 Služba je poskytnutá dňom začatia kurzu.

6. Reklamačný poriadok

6.1 Ak nesplní predávajúci povinnosti vyplývajúce zo zmluvy riadne a načas, môže kupujúci uplatniť svoje právo na reklamáciu služby u predávajúceho. Reklamácia sa musí uskutočniť u predávajúceho písomne (emailom, alebo poštou) bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa poskytnutia plnenia alebo v prípade, že poskytnutie plnenia neprebehlo, odo dňa, keď malo byť plnenie poskytnuté. Reklamácia sa vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa prijatia reklamácie. Túto lehotu je možné predĺžiť iba so súhlasom kupujúceho. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci právo na odstúpenia od uzatvorenej zmluvy. Predávajúci vydá osobe, ktorá uplatnila reklamáciu, písomné potvrdenie o tom, kedy k uplatneniu reklamácie došlo, čo je jej obsahom a aký spôsob jej vybavenia je požadovaný. Ďalej predávajúci vydá takejto osobe potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a pri prípadnom zamietnutí reklamácie predávajúci vydá písomné zdôvodnenie tohto zamietnutia.

6.2 Alternatívne riešenie sporov Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (napríklad e-mailom), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.


7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

7.1 Ak predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z kapacitných dôvodov, nedostatku prihlásených účastníkov alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať službu kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho písomne odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo je predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy. V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy z týchto dôvodov, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.

7.2 Ak predávajúci včas a riadne poskytol kupujúcemu informácie o práve odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy vrátane poskytnutia formuláru na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 1 pred uzavretím zmluvy, kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby (kurzu). Ak predávajúci poskytol tieto informácie až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby (kurzu), lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť. Ak predávajúci neposkytol kupujúcemu tieto informácie ani v dodatočnej lehote podľa predchádzajúcej vety lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby (kurzu).

7.3 V prípade, ak kupujúci nezaplatí za kurz (neuhradí zálohovú faktúru) v čase najneskôr 14 dní pre dňom začatia konania kurzu (t.j. najneskôr 14. deň pred dňom začatím konania kurzu) je si vedomí, že v prípade uhradenia zálohovej faktúry za kurz v kratšej lehote ako 14 dní pre dňom začatia konania kurzu dôjde k poskytnutiu služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, a teda poskytuje touto úhradou zároveň výslovný súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a preto ho predávajúci poučuje, že udelením tohto súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy, a preto spotrebiteľ vyhlasuje, že bol riadne poučený strate práva na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby z dôvodu, že sa s poskytovaním služby začalo pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.!

7.4 Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

7.5 Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 1, ktorý mu odovzdal predávajúci.

7.6 Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň 14 dňovej lehote. Pri pochybnostiach o doručení sa kupujúcim odoslané oznámenie o odstúpení od zmluvy považuje za doručené uplynutím času primeraného použitému spôsobu doručovania, ak kupujúci vie preukázať jeho odoslanie na adresu oznámenú predávajúcim.

7.7 Predávajúci po prijatí odstúpenia od zmluvy poskytne o tom kupujúcemu potvrdenie e-mailom alebo poštou.

7.8 Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s touto zmluvou.

7.9 Od kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením zmluvy.

7.10 Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci vráti platby rovnakým spôsobom ako ich kupujúci uhradil, ak sa nedohodnú inak v takom prípade bez toho, aby kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky alebo náklady.

7.11 Ustanovenia tohto článku VOP výslovne neplatia pre kupujúceho, ktorý nespĺňa definíciu spotrebiteľa uvedenú v § 2 písm. a) zákona o ochrane spotrebiteľa (fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania).

8. Ochrana osobných údajov

Zhromažďovanie informácií, Ochrana osobných údajov

8.1 Kupujúci, ktorý je fyzickou osobou, odoslaním Objednávky potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo, sú presné a pravdivé. Spracúvanie uvedených osobných údajov sa vykonáva na právnom základe: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie Zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je kupujúci, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením Zmluvy na základe žiadosti kupujúceho v zmysle ustanovenia čl. 6 bod 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) Účelom spracúvania osobných údajov je zhromažďovanie, uchovávanie a spracúvanie osobných údajov predávajúcim a ich použitie na fakturačné účely a ďalšie úkony spojené s objednaným tovarom, vrátane neskoršej komunikácie s kupujúcim (reklamácia, odstúpenie od zmluvy a pod.), ako aj pre potreby vlastného marketingu predávajúceho, pre účely ponúkania Služieb, zasielania informácií o produktoch, a to aj elektronickými prostriedkami (e-mail, sms, telemarketing). Kupujúci nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov.

 1. Predávajúci sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nutný na dodanie tovaru. Osobné údaje nie sú poskytované žiadnym tretím osobám s výnimkou produktov, pri ktorých je výslovne uvedený opak. V takom prípade je však Predávajúci povinný v zmluvnom vzťahu s treťou osobou dohodnúť ochranu osobných údajov v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov, a zároveň je v Zmluve povinný informovať kupujúceho, že poskytnutie osobných údajov tretej osobe je nevyhnutné pre plnenie Zmluvy a v opačnom prípade nie je možné Službu poskytnúť. Pre tieto účely je nevyhnutné, aby predávajúci získal od kupujúceho súhlas.
 2. Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov.
 3. Predávajúci sa zaväzuje vykonať všetky kroky k najvyššiemu zabezpečeniu osobných údajov kupujúceho, ako aj k zabezpečeniu všetkých dátových, databázových a poštových súborov kupujúceho pred ich stratou, poškodením alebo zničením.
 4. Predávajúci vystupuje vo vzťahu k zákazníkom kupujúceho v pozícii Sprostredkovateľa podľa ustanovenia čl. 28 GDPR . Z tohto dôvodu sa Zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim riadi nasledovným: Predávajúci nesmie poveriť spracúvaním osobných údajov ďalšieho sprostredkovateľa bez predchádzajúceho osobitného písomného súhlasu kupujúceho. V prípade písomného súhlasu Užívateľa je predávajúci tomuto ďalšiemu sprostredkovateľovi v zmluve alebo inom právnom úkone povinný uložiť rovnaké povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov, ako sú ustanovené v tejto Zmluve, pričom zodpovednosť voči kupujúcemu nesie predávajúci, ak ďalší sprostredkovateľ nesplní svoje povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov. Predávajúci sa zaväzuje spracúvať osobné údaje len pre účely poskytovania Služieb. Predávajúci spracúva osobné údaje po celú dobu platnosti a účinnosti Zmluvy medzi ním a kupujúcim. Predávajúci spracúva osobné údaje v identickom rozsahu, v akom ich spracúva kupujúci. Dotknutými osobami sú zákazníci Užívateľa.
 5. Predávajúci je oprávnený vykonávať s osobnými údajmi iba spracovateľské operácie nevyhnutné na splnenie účelu spracúvania, a to najmä: získavanie, zhromažďovanie, uchovávanie a likvidáciu.
 6. Predávajúci je povinný spracúvať osobné údaje len v nevyhnutnom rozsahu, aby bolo možné dosiahnuť účel spracúvania a len v súlade s podmienkami tohto článku VOP.
 7. Predávajúci je povinný chrániť spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania.
 8. Predávajúci vyhlasuje že zaručuje bezpečnosť spracúvaných osobných údajov, pričom pri prijímaní technických a organizačných opatrení za účelom zabezpečenia ochrany práv a ochrany osobných údajov zákazníkov kupujúceho najmä pred náhodným alebo nezákonným zničením, stratou, zmenou alebo neoprávneným poskytnutím prenášaných osobných údajov, uchovávaných osobných údajov alebo inak spracúvaných osobných údajov, alebo neoprávneným prístupom, bral do úvahy povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov, rizika, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť ochrany osobných údajov a ich závažnosť.
 9. Predávajúci je povinný neposkytnúť osobné údaje tretím osobám, nepoužiť osobné údaje na iný než dohodnutý účel, nezneužiť pre svoj prospech alebo prospech tretej osoby a nenakladať s osobnými údajmi v rozpore s týmto článkom VOP.
 10. Predávajúci a jeho zamestnanci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch získaných o zákazníkoch kupujúceho. Osobné údaje nesmú využiť pre osobnú potrebu, nesmú ich zverejniť, poskytnúť ani sprístupniť. Túto mlčanlivosť sa zaväzujú zachovať aj po skončení platnosti a účinnosti Zmluvy. Predávajúci zodpovedá za to, že mlčanlivosť budú zachovávať aj jeho zamestnanci a iné nimi poverené osoby, ako aj prípadní externí spolupracovníci.
 11. Predávajúci je povinný zabezpečiť, aby zhromaždené osobné údaje boli spracúvané vo forme umožňujúcej identifikáciu zákazníkov kupujúcich len počas nevyhnutnej doby na dosiahnutie účelu spracúvania. Predávajúci sa zaväzuje spolupracovať a poskytnúť kupujúcemu súčinnosť pri zabezpečovaní dodržiavania povinností kupujúceho reagovať na žiadosti zákazníkov kupujúcich pri výkone ich práv podľa ustanovení kapitoly III GDPR , vrátane oznámenia kupujúceho o každej písomnej žiadosti o prístup, ktoré boli doručené predávajúcemu v súvislosti s povinnosťami kupujúceho podľa GDPR, zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) a iných súvisiacich predpisov.
 12. Predávajúci sa zaväzuje spolupracovať a poskytnúť kupujúcemu súčinnosť pri zabezpečovaní dodržiavania povinností podľa ustanovení čl. 32 až 36 GDPR, a to: zabezpečiť bezpečnosť spracúvania; oznámiť Úradu na ochranu osobných údajov a dotknutým osobám, ak je to potrebné, akékoľvek porušenie ochrany osobných údajov; v prípade potreby vykonať posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov, týkajúce sa vplyvu spracúvania na ochranu osobných údajov; konzultovať s Úradom na ochranu osobných údajov pred uskutočnením akéhokoľvek spracúvania, ak z posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov vyplýva, že toto spracúvanie by viedlo k vysokému riziku v prípade, ak by kupujúci neprijal opatrenia na zmiernenie tohto rizika.
 13. Predávajúci sa zaväzuje poskytnúť kupujúcemu všetky informácie potrebné na preukázanie splnenia povinností stanovených v ustanovení čl. 28 GDPR a poskytnúť kupujúcemu súčinnosť v rámci auditu ochrany osobných údajov a kontroly zo strany kupujúceho alebo audítora, ktorého poveril kupujúci.
 14. Predávajúci je povinný bezodkladne oznámiť kupujúcemu, ak podľa názoru predávajúceho akýkoľvek pokyn udelený kupujúcim porušuje zákon o ochrane osobných údajov, osobitný predpis alebo medzinárodnú zmluvu, ktorou je Slovenská republika viazaná, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov.
 15. Predávajúci sa zaväzuje po skončení platnosti a účinnosti Zmluvy, na základe rozhodnutia kupujúceho vymazať osobné údaje alebo vrátiť osobné údaje kupujúceho a vymazať existujúce kópie, ktoré obsahujú osobné údaje, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, nepožaduje uchovávanie týchto osobných údajov.
 16. Predávajúci uchováva osobné údaje po celú dobu poskytovania Služby.
 17. Kupujúci má právo požadovať od predávajúceho prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov.
  Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov.

Informácie o právach dotknutej osoby – Kupujúceho:

Osoba poskytujúca osobné údaje (dotknutá osoba – kupujúci) má v zmysle ustanovenia čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR nasledovné práva. Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR : Dotknutá osoba má právo získať od predávajúceho potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a k informáciám uvedených v bode 13.8.

 • Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR : Dotknutá osoba má právo na to, aby predávajúci bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
 • Právo na výmaz osobných údajov podľa čl 17 GDPR: Dotknutá osoba má právo na to, aby predávajúci bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali, dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov, dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, osobné údaje sa spracúvajú nezákonne, je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa GDPR, Zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR : Dotknutá osoba má právo na to, aby predávajúci obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak: dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho predávajúcemu overiť správnosť osobných údajov, spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, predávajúci už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane predávajúceho prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby. Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je predávajúci povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené. Na základe čl. 19 GDPR je predávajúci v prípade, ak to dotknutá osoba požaduje, povinný informovať dotknutú osobu o príjemcoch, ktorým predávajúci oznámil opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov.
 • Právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR : Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla predávajúcemu, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.
 • Právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 GDPR : Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na právnom základe z dôvodu, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo z dôvodu, že spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov predávajúceho alebo tretej strany, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Predávajúci nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.

Na základe čl. 22 GDPR má dotknutá osoba právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.

Na základe čl. 34 GDPR má dotknutá osoba právo, aby jej predávajúci bez zbytočného odkladu oznámil porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby.

Poskytnutie informácií dotknutej osobe: predávajúci je povinný poskytnúť dotknutej osobe na základe jej žiadosti informácie podľa čl. 13 GDPR a oznámenia podľa čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR , ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov. Informácie je povinný poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže pre poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom. Predávajúci je pri uplatňovaní práv podľa čl. 15 až 22 GDPR povinný poskytnúť dotknutej osobe súčinnosť.

Predávajúci je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie podľa bodu 1 do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže predávajúci v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Predávajúci je povinný informovať o každom takom predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty.

Informácie podľa bodu 1 poskytuje predávajúci bezodplatne.
Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, predávajúci môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.

Obmedzenie práv dotknutej osoby
O obmedzení práv dotknutej osoby v súlade a podľa čl. 23 GDPR a § 30 Zákona o ochrane osobných údajov predávajúci informuje dotknutú osobu, ak tým nie je ohrozený účel obmedzenia.

9. Záverečné ustanovenia

9.1 Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení VOP a/alebo zmluvy je neplatné alebo neúčinné, nemá takáto neplatnosť alebo neúčinnosť za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení VOP a/alebo zmluvy.

9.2 Na zmluvu sa vzťahujú VOP platné a účinné v čase uzatvorenia zmluvy.

9.3 Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná elektronicky vo forme e-mailu.

9.4 Predávajúci si vyhradzuje právo, že tortykatulienka.sk nemusí byť prístupná kupujúcim nepretržite.

9.5 Kupujúci nie je oprávnený postúpiť alebo previesť svoje práva a svoje záväzky vzniknuté zo zmluvného vzťahu podľa týchto VOP a/alebo zmluvy s predávajúcim na tretiu osobu, a to ani bezodplatne. Kupujúci súhlasí s tým, že všetky práva a povinnosti predávajúceho súvisiace s tortykatulienka.sk voči kupujúcemu môžu byť postúpené na iné osoby.

9.6 Kupujúci a predávajúci sa zaväzujú, že všetky spory budú riešiť predovšetkým zmiernou formou. Všetky spory, ktoré vzniknú z VOP, zmluvy alebo v súvislosti s nimi vrátane sporov z dodania tovaru alebo poskytnutia služby budú rozhodovať výlučne súdy v Slovenskej republike.

9.7 Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, Pekárska 23, Trnava 1, tel. č.: 033/ 5512689 - 90, fax:033/5512656 e mail: tt@soi.sk , https://www.soi.sk.

9.8 Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich sprístupnenia na tortykatulienka.sk a sú tiež k viditeľne umiestnené v sídle spoločnosti, ako aj v priestoroch kde prebiehajú kurzy. Predávajúci si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia VOP rušiť, meniť, upravovať alebo nahrádzať novými, a to i bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.

9.9 Tieto VOP boli sprístupnené na tortykatulienka.sk 1.6.2022


Formulár - odstúpenie od zmluvy (PDF)
Formulár - reklamačný protokol (PDF)